Utskrift av radioprogram som sändes i Radio Full Gospel i Alingsås 2006-11-17 av och med Lennart Jareteg

Ett Bibliskt, kristet förhållningssätt till det nyandliga
smörgåsbordet  New Age

 Del 1: "Gestalten tar form"

Alla bibelord är citat från Svenska Folkbibeln där inget annat anges. GT=Gamla Testamentet, NT= Nya Testamentet.
Vill du hellre lyssna till detta budskap så kan du göra det via http://www.bibelfokus.se/new_age.


Innehåll Inledning
Denna text är den första av tvåpå samma tema. Min avsikt med de två radioprogram som låg till grund för dessa två texter var att ge en djupare förståelse om vad som ligger bakom New Age och varför det är fullständigt fel att som kristen äta från detta "andliga smörgåsbord". Jag vill med de fakta och det resonemang som jag presenterar här, ge dig som kristen just ett Bibliskt förhållningssätt till allt det som New Age idag står för. Är du inte kristen som läser detta, så är min förhoppning den att du skall bli så pass upplyst och omskakad att du söker dig till Jesus. Utan honom förmår du inte att stå emot all den ondska och villfarelse som väller över oss i vår tid. Du bör läsa denna del före du läser del 2 "Jakten efter framgång, hälsa och lycka" för att få en bättre förståelse av det som jag tar upp där.

New Age, som är två engelska ord, betyder ”ny tidsålder”. Det är varken en kyrka, ett samfund eller en sekt. New Age skall istället ses som ett informellt nätverk som knyter samman alla möjliga nyandliga och ockulta rörelser och företeelser. Detta nätverk har under de senaste 30 åren brett ut sig över hela världen och i samhällets alla olika nivåer. I vardagen ser man mest den enklare formen av New Age. Det kan handla om att få energimassage på jobbet, träna Yoga på Friskis och Svettis, eller att man erbjuds alternativa läkekonster inom sjukvården, och redan det här är mycket allvarligt anser jag. Riktigt upprörd blir jag när jag ser hur detta tar sig in i den kristna kyrkan. Nyligen läste jag om hur ett församlingshem i mina hemtrakter lånats ut till ett seminarium som berörde reinkarnation, healing, spiritism, homeopati och annat från det smörgåsbord som New Age erbjuder.

Riktigt skrämmande blir det om man granskar New Age bakom kulisserna. Då inser man att det är hög tid att blåsa i basunen och varna för dessa "onda andars läror", som Bibeln kallar det. För bakom utbredandet av New Age-nätverket finns en medveten, ockult och långsiktig plan som inom deras egna kretsar kallas för ”konspirationen i vattumannens tecken” eller för just bara ”Planen” med stort P. Målet är en ny politisk, ekonomisk och religiös världsordning, med en enda religion, och en enda politisk och andlig ledare där Lucifer tillbeds som Gud. För detta är den innersta hemligheten hos New Age. Tycker du det verkar vara överord att säga så här, så skall du absolut läsa vidare, för jag kommer strax att presentera skrämmande bevis som förklarar varför jag kan ta till så starka ord. Jag kommer att berätta om vad New Age är för något, var denna rörelse kommer ifrån, vad den står för, vad som är dess mål och varför det är så farligt att ens bara nosa lite på det som man erbjuder från sitt ockulta smörgåsbord. Du kommer att få läsa om hur New Age-profeterna i början av 1900-talet hade direkta kopplingar till den tidens rasbiologi, hemliga ordenssällskap och till nazismens framväxt i Tyskland. Du kommer att få läsa om hur de länge planerat att sätta sin kristus på tronen. Och jag kommer också att ge dig Bibelns syn på New Age och Bibelns alternativ. Jag hoppas att du läser vidare, för jag skall presentera mycket fakta.Vad är New Age? Dess teologi, historia och bakgrund
- Du skall nu få en inblick i New Age. Först skall vi titta lite på den grundläggande teologi som man kan vaska fram ur denna rörelse. Som jag skrev inledningsvis så är New Age ett nätverk för nyandliga och ockulta rörelser. New Age innesluter allt möjligt som t.ex. Indiska gurus, amerikanska framgångs- och hälsoprofeter, indianska shamaner, homeopater, zon-terapeuter, spåkärringar och sådana som kallar sig själva för häxor. Eftersom New Age förenar så otroligt många olika läror och sekter så kan man inte exakt definiera hur deras teologi ser ut. Men i stora drag kan man säga att det handlar om en blandning av hedendom och hinduism fast i västerländsk kostym. Inom New Age lär man ut att allt hör samman i en stor helhet och att både levande varelser och materien ytterst sett genomströmmas av en opersonlig gudomlig kraft som har många olika namn. Eftersom denna gudomliga kraft finns i varje människa så är varje människa innerst inne god och det är därför inom sig som man skall söka det goda och gudomliga, säger man. Det finns en mörk sida av den gudomliga kraften också, men den skall bara balanseras mot den goda. Och därför finns egentligen inte begreppet "synd" inom New Age. Den materiella världen sägs vara ond och en illusion som hindrar den andliga utvecklingen. Därför skall man vända sig ifrån den materiella världen. Genom olika metoder, som yoga och meditation, strävar man efter att bryta ner viljan, känslorna och det sinnliga för att på så sätt uppnå en inre tomhet. Och genom den inre tomheten strävar man mot en allt högre grad av medvetande, förening med det gudomliga och självförgudning, säger man inom New Age. Därför finns det inom New Age massor av självutnämnda läromästare och gurus som säger sig ha nått fram till gudomlig status, ja, ibland säger de sig t.o.m. stå över Gud.


Reinkarnation och Karma
- En mycket grundläggande lära inom hinduismen är läran om reinkarnation och karma. Reinkarnation handlar om att återfödas i en ny gestalt och karma är det som styr i vilken gestalt man återföds. Är du fattig och sjuk så får du skylla dig själv att du skaffade så dålig karma i ditt tidigare liv, och det liv du lever nu, skall du acceptera för att få bättre karma till nästa liv. Det här innebär att där denna teologi härskar saknas medlidande för den som har det sämre, fokus blir den egna andliga utvecklingen. Reinkarnation och karma är något som också starkt präglar tankarna inom New Age, där all utövning av tron är mycket självcentrerad. Det handlar mest om det egna välbefinnandet och hälsan, den egna andliga utvecklingen osv. Ibland blandas denna typ av tro med kristna termer vilket gör New Age än mer förrädiskt.


Kristus inom New Age
- Inom New Age väntar man också på en kristusgestalt som ibland kallas ”Maitreya”, och mycket av arbetet inom rörelsens innersta kretsarna går ut på att förbereda och påskynda hans ankomst. Det görs bl.a. genom att man samlar folk till stora massmeditationer och genom att man sprider en slags bön som kallas ”den stora invokationen” – det betyder den stora åkallan.


De tunga profeterna
- Skall man riktigt förstå sig på New Age så räcker det inte med att titta på de förrädiskt oskyldiga företeelser som finns i dess yttersta periferi. Man måste då istället söka sig till de tunga profeternas skrifter och historiebeskrivning inom denna rörelse. Där ser man att New Age-rörelsen inte är någon spontant tillkommen gemenskap för andliga sökare och mystiker, utan ett informellt nätverk vars utbredande verkar vara noga planlagt. Planens yttersta syfte är att införa en ny världsordning med en världsreligion och en världsledare. Genomförandet av denna plan sägs gå i tre steg. Det första steget ses som ett förberedande steg, och detta skedde i slutet på 1800-talet. Då skulle huvudtruppen skapas och de hemliga lärorna samordnas. Under det andra steget, den mellanliggande perioden, då skulle ett världsomspännande nätverk byggas upp i all hemlighet. Och under det sista steget, som inleddes 1975, då skulle man träda fram i offentlighetens ljus för att vinna de stora massorna. Och det kanske inte är en tillfällighet att utvecklingen för New Age verkar ha följt denna plan till punkt och pricka.


Helena Blavatsky
- Den person som under det första förberedande steget lade grunden till New Age var den superockulta ryskan Helena Blavatsky, även kallad Madam Blavatsky. År 1875 bildade hon det Teosofiska samfundet vars emblem bl.a. innehöll hakkorset. Teosofin utgör på många sätt fundamentet för New Age. Och i Madam Blavatskys skrifter, som t.ex Den hemliga läran, avslöjas därför tydligt vad det hela handlar om. Jag skall ta ett litet citat bland många, som handlar om den gud som hon sa att man skall dyrka:

 • ”Lucifer är gudomligt och världsligt ljus, helig ande och satan på en och samma gång”

- Lucifer är alltså den gud man skall dyrka enligt den person som la grunden till vår tids New Age. Det kan man läsa om på många ställen i hennes böcker. Och som du ser i citatet så är lucifer och satan samma person. Det här försöker vissa anhängare dribbla bort i offentliga debatter, men detta faktum dyker upp lite varstans när man granskar New Age och även vissa hemliga ordnar. Det här är en sanning som ofta är dold i New Age-nätverkets yttersta kretsar och i hemliga ordnars lägre grader. Men när man i dessa rörelser pratar om den strålande morgonstjärnan, ljusets ängel, messias och gud, så är det lucifer det handlar om, den samme som satan, ormen från Edens lustgård. Du skall få mer bevis på detta senare. Bibelns säger så här om lucifer i Jesajas bok i GT, kap. 14 vers 12:

 • ”Hur har du inte fallit från himlen, du strålande morgonstjärna” 

och 2 Korintierbrevet i NT, kap. 11:14

 • ”Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten.”


Rudolf Steiner
- Uppdraget att utveckla och föra vidare de mer eller mindre hemliga lärorna har efter Madam Blavatsky delats mellan flera av hennes lärjungar. En av dessa var teosofen och antroposofernas grundare Rudolf Steiner. Han hade en viktig roll i början av 1900-talet som jag skall berätta mer om strax.

Alice Bailey
- Men den kanske mest betydelsefulla lärjungen till Madam Blavatsky blev Alice Bailey. Hennes många böcker är idag lite av en bibel inom New Age. Själv sa Alice Bailey att böckerna tillkom genom att en andemakt kom över henne och styrde henne till att skriva det hon skrev. Den här andemakten kallas ofta för ”Tibetanen”. År 1920 startade Alice Bailey en organisation vars uppgift var att arbeta för införandet av den nya tidsålder som man strävar mot. Denna organisation fick det avslöjande namnet Lucifer Trust. Detta betyder ungefär ”Lucifer-sammanslutningen” på svenska. Efter ett par år bytte Lucifer Trust namn till Lucis Trust eftersom det var mindre avslöjande. Att Lucis Trust idag finns med på FN:s ekonomiska och sociala råds lista över rådgivande organisationer kan man som kristen känna sig minst sagt bekymrad över. Minst lika oroväckande är det att det i Sverige finns en systerorganisation till Lucis Trust som heter Stiftelsen Tibetanens bokfond. Den stiftelsen jobbar bl.a. med att sprida Alice Baileys böcker i Sverige. Men nu skall du skärpa koncentrationen: Med stöd från Lucis Trust i USA, arbetar Tibetanens bokfond dessutom med att upprätta det ockulta utbildningscenter som Alice Bailey redan 1920 profeterade om att det skulle förläggas till Sverige. Det handlar om en svensk s.k. ”förberedande mysterieskola” som skall förbereda för Kristus Maitreyas ankomst – det är antikrists ankomst om vi ser detta ur ett bibelperspektiv. Jag hoppas verkligen att detta väcker dig som kan be, till att be vår Fader i himlen att rena Sverige från detta. Du skall veta att Stiftelsen Tibetanens bokfond uppmanar sina åhörare att på sitt sätt be för bildandet av den ockulta skolan. Så här skriver de på sin webbsida http://www.tibetanensbokfond.se/ockult1.htm:

 • ”Intensifiera Dina studier och Din meditation så att det andliga ljuset i och över Sverige så snabbt som möjligt når den ”tröskelnivå” som krävs för att den förberedande ockulta skolan skall kunna bli verklighet. För när det andliga ljuset blir tillräckligt starkt stiger också omdömet i penningfrågor så att skolans manifestation kan få det finansiella stöd som krävs.”

Jag hoppas att våra böner som kristna kan nå den "tröskelnivå" som gör att denna skola inte kan bli en verklighet!!!


- Alice Bailey undervisade också att talet 666 är ett heligt tal och att detta tal påskyndar ankomsten av den kristus Maitreya som man väntar på inom rörelsen. Därför kan man se att talet 666 används på omslaget till böcker inom New Age, ibland sammanflätade i esoteriska symboler. Även detta avslöjar tydligt vad New Age står för. I Uppenbarelseboken i Bibeln sägs talet 666 representera den sista tidens antikrist.

Natalie Banks - den gyllene tråden/det ockultas historia
- Om man skall söka riktigt långt tillbaka efter ursprunget till New Age så är det så klart intressant att se vad deras egna profeter skriver om sin historia. Då bör man bl.a. läsa en bok som heter Den gyllene tråden och som är skriven av Natalie Banks. Boken är utgiven på utav Lucis Trust (som alltså är en organisation inom FN:s ramar). Det ger oss en klar signal om vad som styr Natalie Banks författarskap.

Om jag skall summera så som hon beskriver New Age-historien, så började alltsamman före det som vi från Bibeln känner till som syndafloden. Denna förhistoriska värld kallas inom dessa ockulta kretsar för ”Atlantis”, och enligt Natalie Banks härskade vid den tiden det s.k. ”stora vita brödraskapet” på Atlantis. De var högtstående mänskliga gestalter som genom evolution hade utvecklats till också högtstående andliga individer och som besatt all kunskap och vishet. De var i princip som gudar. När Atlantis gick under drog sig det stora vita brödraskapet tillbaka till hemliga trakter från vilka de sedan spridit sin visdom vidare genom historien genom särskilt utvalda lärjungar. Inom New Age säger man därför att deras hemligaste ockulta kunskaper – som kallas för ”den esoteriska kunskapstraditionen” – lever vidare i hemliga ordenssällskap och andra ockulta rörelser. "Esoterisk" betyder ungefär ”enbart för de invigda”. "Ockult" betyder ungefär ”mystiskt och övernaturligt”. Natalie Banks sänder ett tack till Frimurareorden när hon i sin bok pekar på att de är ett sådant sällskap som burit dessa esoteriska och ockulta läror vidare genom historien.

Frimurarna
- Jag skall göra en liten avstickare angående Natalie Banks påstående om frimurarna. Att hennes påstående inte är helt taget ur luften kan man förstå när man läser ett känt citat från frimuraren Albert Pike. Albert Pike var en av de högst uppsatta ledarna för det globala frimureriet i slutet på 1800-talet. Han säger så här om deras religion:

 • ”Till er, suveräna generalinspektörer, säger vi detta, och ni kan återge det till bröderna i 32, 31 och 30 graden: frimurarnas religion skall, av alla oss invigda i de höga graderna, hållas bibehållen i renhet i den luciferiska läran. ...om Lucifer inte var Gud, varför skulle då Adonai, de kristnas Gud, och hans präster förtala honom? Ja, Lucifer är Gud...”
  Fourth Reich of the Rich, sid 70-71 av Des Griffin

Det som frimureriet bl.a. har gemensamt med New Age är att man tror att det finns ett gudomligt ljus, en ljusbärare, som står över alla olika messiasgestaler som dykt upp. Och man menar att denna gudomliga ljusbärare tagit sin boning i både Krishna, Buddha, Konfusius, Jesus och Muhammed. Därför spelar namnet på messiasgestalterna ingen roll, utan det är den gudomliga ljusbäraren man ytterst dyrkar, och för dem är det Lucifer, som betyder just ljusbärare. Inom New Age kan ljusbäraren också ha namnet ”Maitreya”. Som kristna måste vi vara mycket försiktiga när någon pratar om ”ljuset, ljusets ängel" eller "ljusbäraren”. Det är inte säkert det handlar om Jesus Kristus, för då kunde man ju säga hans namn rakt ut. Vi måste alltid fråga oss om man i det aktuella sammanhanget har den bekännelsen att Jesus själv är Kristus och Gud, för det gör den stora skillnaden. Vi läser om detta i Johannes första brev i NT, kap 4:1-3:

 • ”Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte så bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.”

- Ok, nu hoppar vi tillbaka till Natalie Banks historiebeskrivning. Den tidsålder som varit de senaste 2000 åren – enligt läran inom New Age – kallas ”Fiskarnas tidsålder”. Men vi har nu gått in i en ny tidsålder som inom New Age kallas för ”Vattumannens tidsålder”. Därav namnet New Age som betyder just ”ny tidsålder”. De här namnen kommer från astrologins område. I denna nya tidsålder skall det stora vita brödraskapet – ”den vita logen” som de också kallas – ta makten över jorden från ”den svarta logen”, vilken definieras som den judisk-kristna gruppen! Och under denna tidsepok skall man sätta sin messias på tronen. Ur Bibelns perspektiv är detta antikrist, och ytterst sett är det alltså lucifer och satan.

Man kan göra en intressant reflektion här. Vi kristna har ju fisken som en symbol, och New Age kallar tiden fram till nu för fiskarnas tidsålder. Den tid där de säger att New Age skall härska kallas för vattumannens tidsålder. Uppenbarelsebokens kapitel 13 i Bibeln, som handlar om antikrists framträdande, inleds med att Johannes såg detta vilddjur stiga upp ur havet. En vattuman kan man säga då kanske? De här kopplingarna bör få oss att reagera.


Planen
- Det som pågår är det som inom New Age kallas för ”Planen” eller för ”konspirationen i vattumannens tecken”. Det innebär att allt fler människor skall förberedas för den nya tidsåldern. Mänskligheten skall ”initieras” och ”transformeras” som man säger. I vanliga ordalag betyder detta att stegvis invigas och att successivt personlighetsförändras. Det sker genom New Age-mässor, konferenser, terapiformer, litteratur och en massa annat. Genom detta intas människor andligen och förbereds för den nya världsordningen. Och man lyckas mycket bra. Miljontals människor välden över är idag invigda i New Age i en eller annan form. Vi skall se mer på initiering och transformation senare.Det ockultas roll och Hitlertysklands framväxt
- Nu skall vi fråga oss vad som händer med ett samhälle när det blir kraftigt influerat av den typ av läror som vi finner inom New Age? Det kan då vara intressant att göra en jämförelse med tiden strax före Adolf Hitlers framträdande i Tyskland eftersom tiden före det att han kom till makten liknar mycket vår tid när det gäller ockulta aktiviteter. Hitlertyskland kan sägas vara en ”vattumannens tidsålder i miniatyr”, eller en prototyp på det antikristliga rike som Bibeln beskriver för ändens tid. ”Den som river ner en mur, honom stinger ormen” säger Bibelns varnande ord till oss om sånt här (Pred 10:8). I Tyskland gick man emot Guds ord och hela världen fick uppleva oerhört kraftig bett från ormen. Vi skall nu titta lite närmare på hur skyddsmuren revs ner i Tyskland vid den här tiden, så att ormen kunde gå till full attack.


Rudolf Steiner
- En profet på den tidiga New Age-arenan var österrikaren och teosofen Rudolf Steiner. Steiner var som mest verksam i början av 1900-talet och han startade bl.a. sällskapet Antroposoferna. De är i Sverige idag kanske mest kända för sitt biodynamiska mjöl från Saltå kvarn och för sina Walldorfskolor. Observera nu detta: Steiner gav också ut en tidning som hade namnet Lucifer Gnosis, vilket kan översättas med ”luciferkunskap”. Han omfattades också av den ockulta läran om kontinenten Atlantis. Rudolf Steiner undervisade att det var arier som befolkade Atlantis i den förhistoriska tiden. När Atlantis gick under "degenererade", eller tillbakautvecklades den mänskliga rasen till olika folkgrupper där de mörka folkslagen var de lägst stående, enligt Steiner, och de vita var de som var närmast släkt med Atlantis arier. Steiner menade därför att en av mänsklighetens viktigaste uppgifter var att renodla raserna så att vi kunde utvecklas tillbaka till den rena och upplysta ariska rasen. Både Steiner och hans läromästare Madam Blavatsky var också tydligt antisemitiska och antijudiska. I sina skrifter framställde de judarna som en lågt stående och materialistisk ras. Så i dessa skrifter fanns vad man kan kalla teologiska motiveringar för antisemitismen. Hand i hand med detta uppfanns i slutet av 1800-talet biologiska motiv för rasism genom den tidens evolutionsromatik. Verkar detta bekant på något sätt? Ja, du känner säkert igen tankarna från nazismen i Hitlers Tyskland. Men vad fanns då för kopplingar? Det här är väldigt intressant som du skall se.


Thulesällskapet
- År 1918 bildades ”Thulesällskapet” i Tyskland. Det här var en slags hemlig orden som fungerade som en underavdelning till den stora rasistiska och nationalistiska Germanorden. Germanorden arbetade för att samla de germanska folken i en enda stat och återuppväcka en slags arisk-germansk religion. Thulesällskapet såg som sin uppgift att via propaganda verka för en rening av Tyskland från lägre stående raser. Deras ledare, baron Rudolf von Sebottendorff, sysslade både med Yoga och var medlem i en frimurarloge. Det är intressant att notera att ”Thule” är ett annat namn för det Atlantis som Rudolf Steiner så hängivet predikade om.  Men inte bara det, Thulesällskapet hade, precis som Madam Blavatskys teosoferna, ett hakkors i sitt emblem och man använde orden ”sieg heil” som hälsningsord. Detta var alltså många år före det att Hitler kom till makten. Här kan man börja ana varifrån Hitler fick sina idéer.

Det fanns flera intressanta och kända medlemmar med  i Thulesällskapet. Där fanns den ökände rasbiologen och evolutionisten Ernst Haeckel som var en annan läromästare till Rudolf Steiner. Vidare hade man Rudolf Hess som medlem, han som senare blev Hitlers ställföreträdare. Man hade Alfred Rosenberg som medlem, han som senare blev chefsideolog inom nazistpartiet, och sist men inte minst fanns självaste Adolf Hitler med på listan över frekventa gäster.


Det ockultas inflytande över Hitler
- Man kan från dessa fakta förstå att Hitler tidigt kom i kontakt med och blev påverkad av de ockulta och esoteriska lärorna. Här fick han lära om den försvunna kontinenten Atlantis, om ariernas ursprung och överlägsenhet, här fick han lära känna kraften i de ockulta symbolerna och hälsningsorden, och här blev han invigd till den messiasförväntan som fanns inom de hemliga sällskapen. Det är känt att Hitler senare inordnade nazipartiet och SS på samma sätt som frimurarna, med förbund och invigning i olika grader där man stegvis får lära känna de innersta hemligheterna. De ockulta sällskapen var därmed inte oskyldiga när det gäller Hitler-tysklands framväxt. Man påverkade de politiska anspråken till att bli messianska, och genom det Tyska nazistpartiet kan man säga att de ockulta krafternas sanna natur sedan kom i full blomning. Vi kan alltså lära oss något mycket viktigt om det ockulta från det här.

- För att man skall förstå hur en kulturnation som Tyskland kunde falla ner inför Hitlers fötter som den gjorde, måste man känna till det ockultas roll. Man måste känna till att de ockulta aktiviteterna var mycket starka i Tyskland strax före det att Hitler kunde träda fram på arenan. Hemliga sällskap blomstrade som aldrig förr och det fanns en stark messiansk förväntan. Man ville se en stor ledare träda fram. Klimatet var en slags ”mysterie-romantik” som också hade slukat stora delar av den tyska allmänheten, och de hade på så sätt blivit tillräckligt initierade och transformerade för att ta emot den tidens antikrist. Man var redan andligt mörad och marinerad, skulle jag vilja kalla det. En man som var journalist i Tyskland vid den här tiden, beskriver klimatet så här i en av sina böcker:

 • ”Vid samma tid tog astrologi och spådomsväsende överhand. Det fanns många s.k. astrologiska tidningar med en väldig upplaga, de flesta agiterade för Hitler och profeterade att han skulle komma att gripa makten – väl inseende att läsarna just ville läsa detta.”

- När vi då tänker på vår tid, så kan man nog säga att Sverige inte på något sätt ligger efter det tidiga 1900-talets Tyskland när det gäller de nyandliga och ockulta aktiviteterna. Samhällets transformation till att ta emot den sista tidens antikrist är mycket långt framskriden. Detta har skett stegvis genom att svensken börjat intressera sig för alternativa läkekonster och terapier, gått vidare till meditation eller yoga, och sedan börjat ta in de esoteriska lärorna om reinkarnation, självförgudning, messianska förväntningar och läran om lucifer.New Age ur ett Bibliskt-teologiskt perspektiv
- Skall man granska New Age ur ett Bibliskt-teologiskt perspektiv så hamnar man ända tillbaka till Edens lustgård där ormen/satan frestade människan till att bli lik Gud och bestämma efter eget tycke. Satan sa ungefär så här till Eva då: ”Ingalunda skall ni dö. Men Gud vet att när ni äter av den förbjudna frukten så skall era ögon öppnas så att ni blir såsom Gud så att ni själva får kunskap och kan avgöra vad som är gott och ont” (1 Moseboken 3:1-13).

Ur satans mun kommer enbart lögner, och ur dessa lögner har sedan alla ockulta läror och villoläror vuxit fram. Ur orden ”Ingalunda skall ni dö” har bl.a. spiritism och läran om reinkarnation vuxit fram, saker som är väldigt centrala inom New Age. Och ur orden ”ni skall bli såsom Gud” har alla möjliga läror om självförgudning och om att söka Gud i vårt inre kommit - också väldigt centrala läror inom New Age, inte minst inom olika former av yoga och meditation.  Även orden om ”att vi själva skall få kunskap om gott och ont” är centrala för New Age som ju är väldigt kunskapsfixerad. Har du bara rätt kunskap så skall du inte behöva vara fattig eller sjuk enligt deras läror. Den som har problem har egentligen bara fel kunskap och inställning. Detta är en lära som du kanske känner igen från den s.k. ”framgångsteologin” också, men den är inte mer rätt där. Kunskap i sig är aldrig något som kan frälsa från det onda. Istället är det ofta så här: ju mer kunskap, ju mer självförgudning, och därmed kommer man längre bort från Gud och sanningen - i allmänhet.

- Ett annat och mycket viktigt kännetecken på en villolära är om Jesus bara jämställs med andra läromästare som t.ex. Konfusius eller Buddha. Inom New Age väntar man på en kristusgestalt som har namnet ”Maitreya” och man undervisar att Jesus bara var en läromästare som Kristus Maitreya tog sin boning i under några års tid. Men enligt Bibeln är Jesus Kristus, han är Gud som kom till oss i mänsklig gestalt, och han blev korsfäst för våra synders skull, dog och begravdes. Sedan uppstod Jesus från döden i samma gestalt, han reinkarnerade alltså inte. Och han är den enda vägen till Gud och evigt liv enligt Bibeln.

- Vi har här nu identifierat fyra lärosatser som är grunden till New Age och många villoläror, och de är: 

 1. att du kan återfödas i ny skepnad
 2. att du kan bli gudomlig
 3. att allt hänger på att få del av rätt kunskap
 4. att Jesus är jämställd med andra läromästare eller messiasgestalter

Så hör du läror som innehåller någon av dessa lärosatser i en eller annan skepnad, ja, då vet du att det är läror som har sitt ursprung hos ormen i Edens lustgård - satan alltså.


Evolutionstro
- Jag skall också nämna att de flesta esoteriska och ockulta lärorna är starkt evolutionistiska. Man tror alltså att allt ständigt utvecklas framåt mot något bättre - inte minst det andliga livet. Därför utgör Bibelns skapelsetro inte bara en bra vaccinering mot den vanliga utvecklingsläran (som ju fortfarande bara är en hypotes) utan också mot de esoteriska och ockulta lärorna. I hela skapelseberättelsen, med syndafallet och Guds dom, så finns bakgrunden till varför Jesu försoningsdöd och uppståndelse var nödvändig och varför Jesus är enda vägen till Gud. Det gör ju sen inte saken sämre att modern vetenskap allt oftare talar för riktigheten i Bibelns skapelseberättelse och mot evolutionsläran.Initiering och transformation
- Nu skall vi titta närmare på det här med initiering och transformation. Man kan fråga sig hur Tysklands folk kunde falla på knä inför en så besatt människa som Adolf Hitler? Och hur kan kristna personer bli allt mer involverade i nyandliga företeelser där man i de innersta kretsarna tillber lucifer? Man kan också fråga sig hur bildade och till synes vanliga män kan lockas allt längre in i ockultism via hemliga sällskap och ordnar och själva tycka att det är oskyldigt? Hur kan t.ex. många präster i vårt land acceptera frimurarnas invigningsceremonier där man lägger sig i likkistor, vandrar runt i gångar uppmurade av mänskliga skelettdelar och svära trohetseden till ordensbröderna framför ett mänskligt kranium? Och hur skall man begripa att en hel värld skall komma att enas och i demokratisk anda, med öppna armar ta emot den sataniska figur som Bibeln kallar för antikrist, och upphöja honom som sin frälsare och kung?

- Nyckelorden för att förstå det här, är det som de flesta ockulta sällskapen kallar för "initiering och transformation", vilket betyder "invigning och förvandling". För vanliga Svenssons börjar detta vanligen med att man intresserar sig för alternativmedicin, meditation eller Yoga. För ”fint” folk – om vi skall kalla dem så – börjar det kanske med medlemskap i något enklare ordenssällskap. Man lockas av löften om hälsa, mental kraft och välgång, om djup gemenskap, eller att få ta del av hemliga kunskaper som ger insikt i det fördolda, eller kanske löften om förmånliga positioner i arbetslivet. Man inbjuds till intresseväckande kurser, till föreläsningar och måltider, eller till någon terapiform. Sedan genom försiktig, stegvis invigning och tillvänjning förs de intresserade allt djupare in i sällskapens ockulta läror. Ofta förmedlas dessa esoteriska, ockulta kunskaper i ett gradsystem där man använder riter och symboler för att bildligt framställa det innersta budskapet. I vissa sällskap genomgår kandidaterna någon form av dopakt med död- och uppståndelseinnebörd. Och under resans gång blir personen allt mer ”transformerad”, alltså personlighetsförändrad och allt mer okänslig för det farliga och djävulska i dessa läror. Tro inte att dessa ockulta dopakter saknar betydelse, dom är i sanning – precis som det kristna dopet – ett sjävvalt steg/död bort från det gamla livet och ett stadigt kliv/uppståndelse in i det nya livet. Man säljer sin själ till det man döper sig till!

- Genom historien har det visat sig, att de enklare sällskapen kan utgöra en rekryteringsbas för de mer avancerade och mer ockulta sällskapen. Namnet på den gud man dyrkar inom ett sällskap byts ofta ut när man går över till ett annat ”högre” sällskap eller invigs i de högre graderna, och senare står man kanske inför den hemligaste läran att det är lucifer som är gud. Men då är inte detta längre så avskräckande, vilket är avsikten med all ockult initiering. Jag lyssnade nyligen till en f.d. guru som fantastisk nog blivit kristen. Han berättade om vad man kan få se nere i Indien. Där dyker det inte sällan upp helt förvirrade västerlänningar som börjat följa efter någon andlig guru, och ofta har inkörsporten varit vanlig västerländsk Yoga eller meditation!

- En av de stora ledarna för New Age är David Spangler. Han kan ses som en lärjunge till den Alice Bailey som jag berättade om tidigare. Han skriver så här om den invigning man arbetar för inom New Age:

 • ”Lucifer arbetar inom varenda en av oss för att föra oss till helheten, och då går vi in i en ny tidsålder, vilken är en tid av människans helhet. Varenda en av oss är på något sätt förd till den punkt vilken jag kallar den luciferiska invigningen, den särskilda invigning genom vilken den enskilde måste passera om han skall komma helt in i närvaron av hans ljus och helhet. Lucifer kommer för att ge oss den slutliga gåvan av helhet. Om vi accepterar det, så är han fri och vi är fria. Detta är den luciferiska invigningen. Många har genomgått den, och många kommer att genomgå den i kommande dagar, för detta är invigningen i den nya tidsåldern.”

Så säger alltså en av de stora lärarna inom New Age idag. Om vi skall se på det här ur ett Bibliskt perspektiv, så pågår en förberedelse till antikrists framträdande. Precis som när Johannes döparen trädde fram och förberedde människorna på Jesu ankomst genom omvändelse och dop – invigning alltså - så gör nu satan på samma sätt när han förbereder ankomsten för sin messias. Initieringen i de nyandliga sällskapen skall du alltså förstå som ett dop till antikrists rike.

- Man kan också göra en jämförelse med det kristna andedopet, där vi får bli helt uppfyllda av Guds goda Ande. Inom New Age finns något motsvarande som kallas för att bli ”överskuggad”. Man blir då intagen och styrd av en andemakt, precis som Alice Bailey blev när hon skrev många av sina böcker. Överskuggning är något som kommer att drabba hela mänskligheten när New Ages messias träder fram, och denna överskuggning föregås av initiering och transformation säger man. Ur Bibelns perspektiv handlar det om att döpas in i det ockulta och att till sist bli helt besatt av satans andemakter. Mot det här finns bara ett beskydd, och det är att vara fylld av Helig Ande. Är du det?

- När man nu vet hur de ockulta sällskapens strategi ser ut, skall man fråga sig om det då är så ofarligt och oskyldigt med alternativmedicin och olika nyandliga terapiformer som en del vill göra gällande. Är det egentligen ofarligt med meditation, yoga, akupunktur, homeopati, feng shui, eller med medlemskap i ordenssällskap som t.ex. frimurarna? Detta är ju just verktygen för försiktig initiering och transformation enligt New Age-profeterna. Det är deras fintrådiga tentakler ut till vardagssvensson för att fånga in nya invigningsobjekt. De hoppas på att du skall bli intresserad, initierad, transformerad och slutligen överskuggad. I ändens tid är detta det enda som kommer att erbjudas dig om du inte vandrar på Guds väg, försoningen genom Jesus Kristus. Vad jag kan se så kommer inte att finnas något mitt emellan att vara fylld av Guds Ande eller överskuggad av antikrists ande.

- Som du nu kanske kan förstå så är det då mycket allvarligt om våra kristna församlingar leds av personer som trätt in på ”transformationens väg”. Våra församlingar skall ju vara helgade platser som är helt befriade från ockult inflytande, för hur skall vi annars kunna få del av Guds Ande och kraft för att leda folk ut ur just nyandlighetens mörker och det ockulta. Detta handlar om både New Age-sällskap, hemliga ordnar och alternativa terapiformer och läkekonster med andlig bakgrund. ”Den som river ner en mur, honom stinger ormen” varnar Bibeln (Pred 10:8) . Att invigas i dessa sällskap är att riva ner en mur. Det här Bibelordet utgör dessutom en dubbelriktad varning. Dels till den som river ner sin skyddsmur, och dels till dem som går i ok med en sådan person. Skall vi acceptera medlemmar i våra församlingar som fått ormens gift injicerat i sitt innersta om dom inte vill omvända sig? Det skall vi våga fråga oss.


Avslutning
- Sist vill jag ge ett råd till dig som sysslar med någon form av New Age-förknippad terapi eller läkekonst, och till dig som är medlem i något hemligt sällskap eller orden, och det är: lämna allt detta till 100% ! Jag måste vara helt kompromisslös här. Vill du inte riskera att bli överskuggad och intagen av antikrists ande och gå evigt förlorad, så lämna detta helt! Är din hälsa eller gemenskapen i de nyandliga sammanhangen eller med ordensbröderna mer värd än en hållbar gemenskap med Jesus Kristus? Du kan inte ha båda, för varken Jesus eller antikrists ande kommer att acceptera det i längden. Du skall få ett ord från Bibeln,1:a Kungaboken i GT, kap. 18 vers 21:

 • "Elia trädde fram för allt folket och sade: 'Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom.' "

- Har du öppnat dig för det nyandliga och ockulta på något sätt, men att du nu känner att du vill lämna detta bakom dig, då skall du veta att Jesus har all makt i himlen och på jorden. Endast han kan hjälpa dig. Gör på det här sättet om du vill att Jesus skall befria dig. Bekänn allt för honom och be om förlåtelse. Öppenhet är den bästa själavården. Bekänn Jesus som Herre och Gud! Släng all ockult litteratur. Avsäg dig också allt som du tidigare tagit in, avsäg dig eventuella mantran, nya namn och ramsor och överlåt hela din varelse till 100% till Jesus. Hos honom kan du få förlåtelse, befrielse, kärlek, glädje, frid, läkedom och ett löfte om evigt liv. Och allt detta får du gratis om du överlåter dig till Jesus Kristus! Läs om detta i din Bibel. Gud välsigne dig i ditt beslut!


Lennart Jareteg / BibelFokus.se