Utskrift av radioprogram som sändes i Närradion i Alingsås 2007-03-09 av och med Lennart Jareteg

Ett Bibliskt, kristet förhållningssätt till Israel och judarna

 Del 1: Judarna - Guds förbundsfolk

Alla bibelord är citat från Svenska Folkbibeln där inget annat anges. GT=Gamla Testamentet, NT= Nya Testamentet.
Vill du hellre lyssna till detta budskap så kan du göra det via https://bibelfokus.se/israel_judarna.


InnehållInledning
I en serie med tre radioprogram har jag försökt att vaska fram ett Bibliskt och kristet förhållningssätt till Israel och det judiska folket.

 1. Det första programmet är detta, och det har alltså har rubriken "Judarna – Guds förbundsfolk".
 2. Det andra programmet har rubriken "Israel – judarnas nation".
 3. Det tredje programmet har rubriken "Jesus – judarnas Konung". 

Anledningen till att jag har valt att ta upp dessa inte helt oladdade ämnen är att jag tycker att många kristna idag har en farlig inställning till judarna och Israel, en inställning som rimmar dåligt med Bibelns undervisning. Som du kommer att höra i programmen är detta ett farligt vägval. Vår inställning till Israel och det judiska folket kan vara avgörande för hur det skall bli med Guds Ande, välsignelse, beskydd och vägledning i vårt liv. Jag tror att rätt inställning till Israel och judarna mycket väl kan bli en ödesfråga i den yttersta tiden. Därför kommer jag att tala mycket om just yttersta tiden och Antikrist i dessa tre radioprogram.

När det gäller Israel kan man säga mycket om landets historia, judarnas relation med de arabiska folken, landområden, de olika krigen, terrorismen osv. Men jag kommer inte att gå in så mycket på detta, även om det vore nyttigt. Min utgångspunkt är istället vad Gud har beslutat om Israel och judarna, hur han vill att vi kristna skall förhålla oss till detta och vad vi kan hitta i Bibeln om Guds beslut. Det måste ju trots allt vara det viktigaste. Frågeställningar
De flesta människor känner till att judarna genom nästan hela sin historia varit utsatta för hot om förintelse, förföljelse, terror, misskreditering, desinformation och misstänkliggöranden av alla de slag. Det är ganska uppenbart att någon ond makt ständigt försöker få till det med att tillintetgöra det judiska folket. Och i Sverige hör vi idag nyhetsrapportering, olika debattörer och många kristna förkunnare som kommer med påståenden, åsikter och läror om nationen Israel och det judiska folket som ofta rör sig i gränslandet till antisemitism, eller ibland är ren antisemitism. I all denna röra är det otroligt viktigt att man söker efter sanningen. Kan nyheter om Israel verkligen vara objektiva och sanningsenliga i en värld där judarna inte verkar vara välkomna? Det kan man fråga sig. Är det vi hör från en del teologer korrekt och Bibliskt, när kyrkan genom alla år till och från förföljt det judiska folket? I mina ögon ser det ut som om det finns en utspridd besmittelse av antisemitism, och att denna färgar både nyhetsförmedling, undervisning och viss förkunnelse - även i vårt land.

Bland alla frågor som dyker upp finns det några som är betydligt viktigare än andra, och där Bibeln pekar på att det är väldigt avgörande, kanske rent av en ödesfråga, att vi söker och hittar Guds vilja. Det är sådana frågor som jag skall ta upp i de här tre programmen. Är du mån om din framtid så tror jag att du skall lyssna på det här, om jag får lov att utrycka mig så självsäkert. För jag tror, att Gud just nu manar oss att ta ställning i de här frågorna så att vi kan vara just så vaksamma som Jesus gång på gång uppmanat oss att vara.  Den yttersta tiden, där just vaksamheten skall vara avgörande enligt Jesus, håller kanske just nu på att bryta in. Tidstecknen är ju både många och tydliga.Är judarna fortfarande Guds utvalda folk?
Den fråga som vi skall ta tag i först är den om judarna fortfarande är Guds utvalda folk eller inte. Är det kanske så att judarna har blivit utvisade från matchen, och att de kristna har fått hoppa in i deras ställe och nu spelar i förstakedjan som Guds folk? Och spelar det någon roll vad vi tycker i den här frågan? Innan vi går vidare skall jag bara förklara vad jag menar när jag säger "hednafolk" och "hedningar" i det här programmet. Med det menar jag alla andra folkslag än judar. Det behöver nödvändigt vis inte betyda att man är otroende, man tillhör hednafolken i alla fall om man inte är jude. Det är viktigt att förstå dessa begrepp. 

Bibeln berättar mycket tydligt att judarna en gång utvaldes av Gud till att vara hans förbundsfolk. Löftet gavs till stamfadern Abraham och verkställdes sedan via Mose. Men när det gäller det nya förbundet – som Jesus instiftade – så går åsikterna isär rätt så kraftigt när det gäller judarnas roll. I den här frågan finns det två starka trosinriktningar.

1). Den första som jag skall ta upp är den som brukar kallas för "ersättningsteologi". De som omfattas av denna bibeltolkning menar att Gud mer eller mindre misslyckades med sitt första förbund. Därför gick utkorelsen och uppdraget över, från judarna till de kristna bland hednafolken – alltså till det man kallar för Kyrkan. Detta nya förbund ersätter helt och fullt det gamla – enligt ersättningsteologin. Underförstått så lyckas Gud bättre med hednafolken, och judarna är nu helt utanför spelplanen – om de inte blir kristna så klart. Inom ersättningsteologin ser man de kristna som Guds utvalda folk och den kristna kyrkan är idag det som skall kallas Israel. Detta är vad man brukar kalla en allegorisk bibeltolkning där man inte läser in bibelordet så som det står utan ser bibelordet som bilder för det man vill att det skall förmedla. Med en allegorisk bibeltolkning kan man så klart bevisa nästan vad som helst.

Ersättningsteologin uppfanns tidigt, kanske redan på 100-talet, när de hednakristna och judiskkristna församlingarna kom i konflikt med varandra. Kyrkofadern Augustinus var en av ersättningsteologins stora pådrivare. Och man kan med fog säga att Katolska kyrkan har hållit denna teologi levande genom alla år. Ersättningsteologin var också en förutsättning för korstågens alla massakrer på judar. Då och då har ersättningsteologin också smittat över på andra samfund och kyrkor, och det även i Sverige där den idag har en rätt så stor skara anhängare – inte minst i Svenska kyrkan.

Vad skall man då tycka om denna bibeltolkning? Jo, den är så oerhört tunn och klen. Man gör Gud så otroligt futtig och begränsad eftersom man tror att Gud misslyckas och måste ta till nödlösningar och reservplaner. Man tror att gamla förbundet helt ersatts av nya förbundet, utan att förstå att det nya bara är en fortsättning på det som var tidigare. Man ser inte den fantastiska visheten, helheten och storheten i Guds verk. Antingen är det så att de som står för ersättningsteologin inte läser Bibeln, eller läser den väldigt dåligt. Eller så är det så att man har drabbats av en förblindelse så att man inte ser vad det faktiskt står i Bibeln. Jag skall prata mer om förblindelse sist i programmet, det är nämligen ett väldigt viktig ämne.

2). Inom den andra trosinriktningen inser man att judarna fortfarande är Guds utvalda folk. Här ser man i Bibeln att Gud använder det judiska folket för att föra hela sin stora frälsningsplan vidare fram mot det stora crescendot i Jerusalem vid denna tidsålderns avslutning. Judarna har alltså en fortsatt central roll.

Som du kanske förstår omfattas jag själv av denna tro. Jag kan inte se något annat i Bibeln än att judarna alltjämt är Guds folk. Och detta är varken fördolt eller otydligt. Vi skall se på några sådana bibelord. Först skall vi få detta klart för oss, att judarna en gång blev Guds utvalda folk, och att Gud inte har tagit tillbaka detta. Gud tar inte tillbaka sina löften, gåvor eller kallelser. Aposteln Paulus skriver så här om detta i Romarbrevet kapitel 11, verserna 1-2 och verserna 28-29 i NT:

 • "Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk, som han tidigare har känt som sitt."
 • "I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra."

Jesus sa också att det gamla förbundet inte på något sätt hade upphört. Han kom istället för att fullborda det. Det nya förbundet skall vi alltså se som en fortsättning på det gamla. Vi läser om vad Jesus sa i Matteusevangeliet 5:17-18 i NT:

 • "Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå"

Om nu judarna var Guds avtalspartner i det gamla förbundet, vem är då Guds avtalspartner i det nya förbundet, som alltså är en fortsättning på det gamla? Jo, det är ju så klart då judarna. Det kan vi se hos profeten Jeremia 31:31-33 i GT:

 • "Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land – det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre – säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk."

De skall vara mitt folk i det nya förbundet sa Gud om Israels hus och Juda hus. Vi skall också komma ihåg att det var bara judar närvarande när Jesus instiftade det nya förbundet. Där fanns inga hedningar, inga biskopar eller missionspastorer, så det var med det judiska folket som Jesus gick in i det nya förbundet. Att judarna ännu inte tagit till sig detta nya förbund, det är en annan sak. Avtalet är ändå med judarna.

Hur förhåller det sig då med oss hednafolk och det nya förbundet? Jo, genom Jesus – som ju var jude – så kan vi bli inympade i det judiska folket och bli medborgare i Israel. Det är så vi blir delaktiga i det nya förbundet. Vi läser vad Paulus skrev om detta till de hednakristna i Rom i Romarbrevet 11:16-18:

 • "Och om roten är helig, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig."

Paulus skriver också om detta till den hednakristna församlingen i Efesos. Här beskriver han hur vi blivit medborgare i Israel. Vi läser ifrån Efesierbrevet 2:19 i NT:

 • "Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj."

Observera att vi är medborgare tillsammans med de heliga. Och "de heliga" är alltså judarna här.

Guds frälsningsplan för världen är alltså otroligt mycket större än vad ersättningsteologin har att komma med. Redan till Abraham sa Gud att "I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade". Denna välsignelse blev möjlig tack vare att judarna förkastade Jesus. Hade de inte gjort det, så hade ju inte Jesu försoningsdöd ägt rum. Och då hade det inte funnits någon väg tillbaka till Gud genom syndernas förlåtelse. Men trots allt det fantastiska som Gud redan låtit ske, så har inte allt skett ännu. Vi kan t.ex. se att det judiska folket kommer att ha en alldeles särskild upphöjd roll även i den yttersta tiden, enligt Bibeln, och på så sätt ser vi också att judarna inte är uträknade. Aposteln Paulus skriver så här i Romarbrevet 11:15 i NT.

 • "Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda?"

När judarna till slut tar emot Jesus, då skall detta leda till uppståndelsen från de döda. Men det finns ännu mer välsignelser som skall komma från judarna. I Jesaja 60:1-4 i GT beskrivs också något som ännu inte skett.

 • "Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Lyft dina ögon och se dig omkring: Alla samlas och kommer till dig."

Här ser vi att hednafolken skall vandra i det ljus som Gud kommer att ge det judiska folket, inte tvärtom. Det är likt det som Gud lovade Abraham: "I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade".

Så det judiska folket sitter alltså inte i skamvrån eller på avbytarbänken. De utgör tillsammans med Jesus centrum i hela Bibeln. Det är runt judarna som Gud låter hela sin fantastiska frälsningsplan spelas upp. Och denna huvudroll spelar de även vid denna tidsålderns avslutning, vilket vi skall titta mer på lite senare. Förstår du då det allvarliga i att inte välsigna det judiska folket och Israel? Det hoppas jag, för nu skall vi se på vad det kan innebära att välsigna eller förbanna judarna.För eller emot judarna och Israel
Den andra frågeställningen som vi skall ta tag i är alltså den ifall det är av betydelse att välsigna Israel och det judiska folket eller inte. Vi skall börja med att läsa från 1:a Moseboken 12:1-3:

 • "Herren sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."

Texten här handlar egentligen inte om Abraham själv utan om hans avkomlingar, alltså judarna. Det förstår vi om vi t.ex. läser en parallell text i 1:a Moseboken 22:18 där det står att i din avkomma skall alla folk bli välsignade. Gud säger alltså här att den som välsignar judarna skall Gud välsigna och den som förbannar judarna skall Gud förbanna.

Men vi skall fråga oss vad välsigna och förbanna betyder i djupare mening, och då måste vi titta i den hebreiska grundtexten. Det hebreiska ordet för "välsigna" i denna text betyder ordagrant att "böja knä" och "att lovprisa" och det får då den innebörden i det här sammanhanget att när man välsignar, så ödmjukar man sig inför den man välsignar. Det skall innebära en uppoffring på något sätt. Du kan inte bara lyfta handen och säga: "i Jesu namn välsignar jag det judiska folket", för det kostar dig troligen inte ett öre att göra så, och det innebär inte att du ödmjukar dig. Att välsigna är mer än att bara tala ut ord och höja handen. Det kan istället handla om att ge av sina resurser för att stödja det judiska folket, att offentligt ta ställning för judarna med risk för att själv bli utsatt, att beskydda judar med risk för att själv bli attackerad, att ödmjuka sig inför Bibelns ord som säger att judarna är Guds förbundsfolk och Israel är deras nation, osv. Välsignar och inkluderar du det judiska folket på det sättet så har Gud lovat att välsigna dig. Innebörden i den välsignelsen är nog i huvudsak inte materiell, hur gärna vårt kött än skulle vilja det. Välsignelsen innebär nog främst att man får en allt större närhet till Gud. Gud kommer att bli ännu mer förtrolig och de andliga gåvorna blir rikare.

Om någon då å andra sidan förbannar judarna så kommer Gud att förbanna dens liv. Vad innebär då det? Det hebreiska ordet för att förbanna i texten som vi läste, betyder att "stöta bort" eller att "hålla utanför". Om man alltså håller judarna utanför den mänskliga gemenskapen, gör livet svårt för dem eller särbehandlar dem, då är det att förbanna judarna. Det kan innebära att man kräver mer av dem än av andra folk, att man smutskastar dem, att man förföljer dem, att man talar och sprider osanningar om det judiska folket och om Israel, alltså helt enkelt att man gör och säger sådant som försvårar livet för judarna. I det här perspektivet är ersättningsteologin därför en förbannelse över judarna. Och därför är det kanske för bra att kalla denna lära för "teologi", den har ju t.ex. varit orsaken till kyrkans förföljelse av judarna i alla tider. Om man har anammat denna typ av lära, så kan ens liv alltså komma under Guds förbannelse enligt Bibeln. Nu handlar det kristna livet om att leva "i Kristus" och där är det nåden och Guds Andes ledning som gäller. Därför tror jag att att Guds Ande kommer att vägleda varje sann kristen in i en förståelse av vad judarna och Israel har för roll i Guds plan. Men framhärdar man i att "förbanna" Israel och det judiska folket, finns en risk att Gud håller den personen utanför sin fulla välsignelse. I 2:a Tessalonikerbrevet 2:9-12 i NT ser vi också att kärleken till sanningen blir avgörande i den yttersta tiden.

Tycker du att det här låter hårt och att det inte stämmer med din uppfattning om Guds nåd i NT så skall vi minnas vad Paulus skrev till de hednakristna i Rom. Vi läser från Romarbrevet 11:16-24:

 • "Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Och om roten är helig, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade, om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd."

Här ser vi samma sak som det Gud sa till Abraham, att om man i högmod förhäver dig över de äkta grenarna, då skall Gud hugga bort den personen. Det innebär att man kan hamna utanför Guds gemenskap och välsignelse. Det kan också leda till en alldeles särskild förblindelse som kan dra i väg med en till något mycket otrevligt i ändens tid som skall titta på nu.Förblindelse
Vi skall nu fundera lite kring ett andligt tillstånd som Bibeln kallar förblindelse/förstockelse och vilken sorts förblindelse som drabbat judarna resp. hednafolken. Vi skall börja med att läsa ifrån Romarbrevet 11:25-26 i NT:

 • "Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst"

Hela Israel skall bli frälst, skrev Paulus. Gud har tydligen en särskild plan för detta. Han skall ta itu med judarna när evangeliet nått sitt mål bland oss hednafolk. Men vad är det för förstockelse han pratar om? Vi läser från profeten Jesajas bok i GT 6:8-13:

 • "Och jag hörde Herrens röst. Han sade: "Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?" Då sade jag: "Här är jag, sänd mig!" Han sade: "Gå och säg till detta folk: Ni skall höra och höra, men inte förstå, och ni skall se och se, men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade."

Varför missade judarna Jesu första ankomst och istället blev delaktiga i hans korsfästelse? Beror det på att de är särskilt dumma eller mer onda än andra folk? Nej, vi skall inte ha högre tankar om oss själva sa ju Paulus. Enligt Jesaja beror det på att Gud själv, pga av judarnas olydnad mot hans bud, förblindade deras hjärtan så att de inte skulle begripa det de såg och hörde. Det var alltså denna förblindelse som gjorde att judarna inte såg vem Jesus är, och därför blev de också delaktiga i korsfästelsen av sin egen Gud. Vi kan med fog säga att detta måste vara världens största synd, men det slutar inte där. Gud har en plan för sitt folk som Paulus skrev. Denna synd skall Gud vända till att judarna får uppleva världens största nåd och frälsning. Vi kan läsa om deras kommande omvändelse i profeten Sakarjas bok i GT 12:10-12:

 • "Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen skall sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddopasset. Landet skall sörja, var släkt för sig"

Tänk vilken oerhörd förkrosselse som judarna kommer att uppleva när de förstår vem det var som de korsfäste. Det är genom denna enorma förkrosselse som judarna får nåden att vara till ett ljus och en välsignelse för alla jordens folk, som vi sett tidigare. Då finns nämligen inget kvar i dem som står emot Gud. Denna omvändelse till Jesus i den yttersta tiden kommer därför att garantera att judarna inte tar miste en gång till på vem som är Messias. Lyssna nu: därför tror jag att judarna kommer att bli det starkaste vittnet mot Antikrist i den absolut yttersta tiden! Det är säkert en av anledningarna till varför Antikrist kommer att försöka att förinta dem fullständigt.


Hednafolkens förblindelse
Vad är det då för förblindelse som hednafolken kan komma att drabbas av? Och i detta fall menar jag alltså de som inte är judar och som inte lever helt överlåtna till Gud. Vi kan börja med att titta på vad denna hednafolkens förblindelse leder till. Som vi kan se i Sakarjas 12:e kapitel i GT har det precis varit full väckelse bland det judiska folket när Jesus kommer tillbaka. Men hur är det med hednafolken vid den händelsen? Visst kommer det att bli fest med sång och dans när världens frälsare kommer tillbaka? Nej, det är inte så Bibeln presenterar det. Så här står det i Matteusevangeliet 24:30 i NT:

 • "Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet"

Varför jämrar sig hednafolken när Jesus kommer? Jo, innan Jesu återkomst har det varit ett stort avfall bland hednafolken. De känner sig skyldiga på något sätt. Vi skall läsa från 2:a Tessalonikerbrevet 2:1-4 i NT:

 • "När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud."

Det här avfallet har lett till att hednafolken tagit emot en annan figur som världens frälsare och hyllat honom som messias, och han är ingen mindre än Antikrist. Vilket misttag! Har man dessutom följt med honom ut i ett fälttåg som har som mål att göra slut på Israel och alla judar en gång för alla, ja, då finns ju all anledning att jämra sig när de ser hur Jesu återkommer och dessutom tar det judiska folket till sig! Vi skall läsa ett långt stycke från Uppenbarelseboken 13:1-8 i NT:

 • "Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det? Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning."

Folken tillber vilddjuret – som alltså är Antikrist – och man följer honom vart han än går. Han strider mot "de heliga" – som är det judiska folket – och besegrar dem. I Sakarja 14:1-3 i GT kan vi läsa mer om detta fälttåg. Det står så här:

 • "Se, Herrens dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag."

I den yttersta tiden kommer alltså Antikrist att egga alla världens länder och folk till strid mot Israel. Även om inte varje människa kommer att vara med i de anstormande trupperna så kommer säkerligen de flesta sitta vid TV:n eller liknande och heja på när Antikrist leder hednafolken fram till det som de har tänkt skall bli den slutliga lösningen på judefrågan. Alla som inte har sitt namn skrivet i Livets bok gör detta. Och vad som händer i detta skede ser vi om vi fortsätter att läsa i Sakarja 14:4-5:

 • "På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs, tid. Då skall Herren, min Gud, komma och alla heliga med dig."

Föreställ dig vilken oerhörd chock hela världen får när de i sin TV-burk eller på första parkett får se Jesus komma på himmelens skyar!!! De har ju trott att Antikrist var messias och hejat på hans judeförintelse! Och så förgör Jesus både Antikrist och hans arméer och räddar judarna undan förintelsen! Inte undra på att man jämrar sig!! Vad kommer då att hända alla dessa som liksom står på fel sida när Jesus kommer tillbaka men som överlever hans ankomst? Jo, det judiska folket kommer att ge dem sin nåd, och de får fortsätta att leva även under det stundande Tusenårsriket där lag skall utgå från Jerusalem. Först därefter kommer domen enligt min tolkning av Bibelns kanske lite knapphändiga beskrivning av den allra sista tiden.

Den förblindelse som drabbade judarna, pga av deras avfall, ledde alltså till att de missade Jesus när han kom första gången. Men lyssna nu noga: på samma sätt har Gud låtit en förblindelse komma över hednafolken pga av deras avfall. Och det som hednafolken kommer att missa är inte Jesu andra ankomst, för den skall ju alla kunna se. Nej, hednafolkens miss kommer att vara att de tar emot fel Messias innan Jesu ankomst, och det är ingen mindre än Antikrist. Lyssna till det här bibelordet i från 2:a Tessalonikerbrevet 2:9-12 i NT:

 • "Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten."

Jesus varnade oss gång på gång att ta emot fel messias. Och det är alltså kärleken till sanningen som kan rädda oss från att bli förblindade och gå förlorade. Älskar du sanningen? Är du noga med sanningen? Söker du sanningen i allt? Och är allt det du väljer att ta in 100% sant? Vill du hålla dig till sanningen så sök dig till Jesus som ÄR sanningen förkroppsligad! Hos honom kan du få förlåtelse för alla misstag och synder. Hos honom kan du få du den vägledning och det beskydd du behöver. Hos honom kan du få bli döpt i hans Helige Ande, och det behöver du för att kunna se Guds oerhört stora frälsningsverk med världen. På det sättet får du också en alldeles speciell kärlek till det judiska folket och Israel.Allvarsord!
Nu frågar jag dig som läst detta: vilken sida skall du stå på den dag Jesus kommer tillbaka? På Antikrists sida eller på Jesus sida tillsammans med Israel? Din överlåtelse till Jesus är helt avgörande! Din inställning till det judiska folket och Israel är inte oviktig! Dröj inte med ditt avgörande för Jesus!

Liten vägledning för att bli Guds barn och medborgare i Israel

Om du vill, så kan du bli medborgare i Israel redan här och nu genom att du överlämnar ditt liv till Jesus och lever livet så som han vill att du skall leva det. Då behöver du inte oroa dig för den yttersta tiden. Då kan du i frimodighet lyfta blicken när du ser tidens tecken. Du kan be så här enkelt – men du skall be i full ärlighet (ta god tid på dig, sitt i avskildhet, och tala fritt och öppet med din Skapare):

 • Jesus, jag vill att du skall få vara Herre och Gud i mitt liv. Jag bekänner att jag gjort och tänkt mycket som varit helt mot ditt Ord och dina bud. Förlåt mig alla mina synder. Gör mig till ditt barn och gör mig till en medborgare i både det himmelska och det jordiska Israel. Jag önskar att bli en inympad kvist i det äkta trädet som är ditt förbundsfolk. Tack Jesus för din nåd att jag får vara med på den sidan som inte kommer att förledas av Antikrists alla irrbloss, tecken och under. Döp mig i din Helige Ande så att jag får den vishet och vägledning som jag behöver. I mig själv förstår jag ingenting och jag kan ingenting göra åt min frälsning och min evighet, så gör du allt åt mig, min Herre Jesus och Gud.

Må Gud välsigna dig!


/Lennart