Utskrift av radioprogram som sändes i Radio Full Gospel i Alingsås 2005-11-11 av och med Lennart Jareteg

Falska profeter och villoläror

Del 1:"Det stora avfallet – det bortglömda tidstecknet"

Alla bibelord är citat från Svenska Folkbibeln där inget annat anges. GT=Gamla Testamentet, NT= Nya Testamentet.
Vill du hellre lyssna till detta budskap så kan du göra det via http://www.bibelfokus.se/falskaprofeter.


InnehållInledning
Jag tar i två dokument upp ett mycket allvarligt ämne, och det är falska profeter och villoläror. Anledningen till att jag tar upp detta ämne beror på att jag mer och mer ser att vi lever i en mycket förrädisk tid, när villfarelser sprids mitt inne i våra kristna församlingar. Många gånger är dessa villfarlelser snarlika sanningen, men ett tränat öga och en vaken ande kan lättare se när villfarelser kommer. Min avsikt med denna text är att bidra till denna vaksamhet. Du bör läsa denna del före du läser del 2 "Bedrägeriets kännetecken" för att få en bättre förståelse av det som jag tar upp där.


Att få leva som en pånyttfödd kristen
Jag vill inleda med hur jag tycker det kan vara när man blir pånyttfödd till ett liv som kristen och som Guds barn, och vad vi kan få uppleva i den gamla hederliga, goda och bibliska väckelsekristendomen.

Innan jag själv mötte Jesus och lämnade mitt liv i hans händer så var livet nästan helt mållöst för mig. Det var oerhört osäkert och väldigt ostrukturerat. Livet var lite ryckigt hit och dit. Och ofta hamnade jag på ställen där jag blev nersölad av syndens smuts, utan någon möjlighet att tvätta av den. Livet kändes som att hålla på med matematik, men att aldrig få ihop talen så att de stämde. 2 + 2 blev 5,  4 + 4 blev 7 osv. Det fanns ingen struktur och ingen fast grund.

Men när jag överlämnade mig till Jesus och han födde mig på nytt, så var det som en rullgardin började gå upp för mina ögon. Jag kunde se saker klarare och klarare, och borta vid horisonten började liksom ett meningsfullt mål med livet bli synligt. Livets matematik började stämma bättre och bättre. Och ju längre jag levt som kristen, ju mer har Gud öppnat ögonen på mig – tycker jag. Jag ser bättre och bättre sanningen om mig själv, om mina medmänniskor, om skapelsen och om Gud. Detta ger mig en väldig trygghet och skänker en mening med livet jämfört med hur det kan vara att tro på slumpen och evolutionen. Jag har också fått känna att min beundran för Guds oerhörda allsmäktighet och kärlek blivit större och större. Gud har omsorg om alla detaljer i våra liv. Och allt det här är Guds gåva!

Så det är ett ljuvligt liv Gud har berett för oss och för dig som står och i valet och kvalet om du skall ta steget in Guds rike. Men enda vägen in dit är via Jesus och korset. Och väl där är det ett liv i ständigt ökande ljus och frid och glädje. Så är du inte kristen ännu så vill jag bara uppmuntra dig att kliva in i Guds rike. Lägg allt i Jesu händer och vila i hans nåd och fortsatta ledning.

Fallgropar
Men, det finns tyvärr också allvarliga fallgropar utmed vägen, och några riktigt farliga sådana kommer jag att ta upp i de här två artiklarna.

I allt det här ljuvliga som jag fått uppleva så är ju sanningen också den, att när jag som kristen läser min Bibel, och får hjälpen att se klarare och klarare, så observerar jag också mer och mer av ondskan i världen. Satans lömska planer och frenetiska arbete med att förstöra Guds skapelse och oss människor för evig tid framträder mer och mer tydligt för mina sinnen. Och allra helst vill han leda Guds barn in på villovägar så att de återigen hamnar på den vägen som går till evigt fördärv. Den väg som vi hade lämnat bakom oss genom pånyttfödelsen. Om vi väl trillar in på fördärvets väg igen, så är det nära på omöjligt att komma tillbaka till Sanningens väg, säger Bibeln.

Och nu kommer vi då osökt in på ett område som Bibeln behandlar väldigt ingående, och som Jesus varnat för gång på gång, och det är falska profeter och villoläror! Det här är ett ämne som gripit tag i mig mer och mer, ju mer jag läst min Bibeln. Och jag tycker mig också se att det som Jesus just varnade för håller på att ske i en allt större skala, utan att det egentligen får någon speciell uppmärksamhet i Guds församling. Det var troligen det som Jesus såg framför sig när han gång på gång varnade för falska profeter och villoläror.

Underrubriken för det här programmet är alltså "Det stora avfallet – det bortglömda tidstecknet". Det här är ett allvarligt budskap som du kan förstå, och jag riktar mig till oss allesammans som är troende, både ung och gammal i tron, och även till dig som står och väger om du skall bli en kristen eller inte. För satan har orubbligt beslutat att han skall försöka leda oss alla bort från Sanningen. Han kommer på alla fronter, och det blir värre och värre ju mer vi närmar oss Jesu återkomst. Ytterst sett blir det här en test om vi älskar sanningen högst av allt, eller om det är något annat som lockar mer. Vilken sida du kommer att stå på den dag Jesus kommer tillbaka avgörs av vad du älskar mest och vad du följer.Det stora avfallet – det bortglömda tidstecknet
Vad menar jag då med att det stora avfallet skulle vara ett bortglömt tidstecken? Jo, vi upplever ju att det här med krig, inbördeskrig, jordbävningar, stormar, svält, epidemier som t.ex. aids och galna kosjukan, kriminalitet och omoral, att detta ökar starkt och är tydliga tecken för den yttersta tiden. Bland oss bibeltroende kristna får dessa händelser stor uppmärksamhet och de tolkas – alldeles korrekt – som tidstecken. Även kyrkans liberalisering och samhällets avkristning får stor uppmärksamhet bland oss bibeltroende, och tolkas – helt riktigt – också som tidstecken.

Men, vi har missat en sak! Jag tror att det är just satans strategi att katastrofer och omoral ibland kan fungera som fyrverkeripjäser som tar vår uppmärksamhet så att vi fokuserar på fel saker. Dels missar vi kanske vår huvuduppgift: att göra alla folk till Jesu lärjungar. Det skall jag inte ta upp här och nu. Men dels kan det också vara så, att sikten skyms så att vi inte ser när satan väldigt lömskt och sakta leder oss in på villovägar. Och det här är det stora avfall Bibeln talar om. Och det handlar inte om avfall till otro utan avfall till villfarelse. Det skall vi titta mer på om en stund.

Nu skall vi se i Bibeln vilken dimension Jesus ger det här och vad han säger att vi skall göra. Om vi läser i Matteusevangeliets 24 kapitel så frågar lärjungarna Jesus vad som blir tecknet för hans återkomst. En enda gång nämner Jesus krig, inbördeskrig, hungersnöd och jordbävningar, men inte mindre än fyra gånger i detta enda kapitel varnar han för falska profeter och villoläror. Vi skall läsa från verserna 3-27 i Matteusevangeliets kapitel 24:

 • "När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: "Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?" Jesus svarade dem: (min anmärkning: här kommer nu första varningen) "Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på ’födslovåndorna’. Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra. (min anmärkning: här kommer nu andra varningen) Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. När ni då ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det – då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. (min anmärkning: här kommer nu tredje varningen) Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. (min anmärkning: här kommer nu fjärde varningen) Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara."

Vad kan man då utläsa av detta Bibelord? Jag har hittat fem viktiga punkter:

 1. Det första vi kan se är att Jesus själv måste ha varit oroad för hur vi skall klara oss när de falska profeterna och messiasgestalterna kommer. Han varnar oss inte mindre än fyra gånger i detta tal till lärjungarna. Motsvarande varningar kan vi också hitta i Daniels bok i GT, i Markus- och Lukas-evangeliet, i Apostlagärningarna, i Paulus brev, i Johannes brev och i Uppenbarelseboken. Det här är alltså ett mycket viktigt budskap i Bibeln. Det gör att dessa varningar ständigt borde vara på vår dagordning, men det är de inte! Vi slarvar med Jesu allvarsord! Tar Jesus det på allvar så skall vi också göra det. Därför kan man kalla detta för det bortglömda tidstecknet.
  Vi kan inte heller bara säga att om vi vilar i Jesus så kommer han att vaka över oss och se till att vi inte faller för villfarelser. Jesus säger till oss i tredje versen: "Se till att ingen bedrar er". Det är en uppmaning från Jesus att vi själva skall vara aktiva. Motsvarande kapitel i Markusevangeliet har vi där i kapitel 13. Där säger Jesus också: "Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg." Han uppmanar oss alltså att vara på vakt och se till att ingen bedrar oss.
 2. En andra sak vi kan se i Matteusevangeliet kapitel 24 är att Jesus inte varnar för avfall till otro utan för avfall till villfarelse. Villfarelsen är andlighet på hög nivå – men falsk andlighet. Man utger sig för att vara profeter och messiasgestalter, och det sker mäktiga under och tecken. Det ser alltså inte ut som en sekulär kristendom utan en till synes väldigt kraftfull och häftig kristendom, men som är falsk rakt igenom. Den sanna Jesus Kristus är inte i centrum. Det här tar jag upp i del 2 av detta dokument.
 3. En tredje sak man kan se är att de falska profeterna i vissa fall kommer att säga "Jag är Messias". De säger kanske inte att de är Jesus, utan att de är messias. Ordet messias kommer från hebreiskan och det betyder "den smorde". Ordet "kristus" är grekiskans ord för messias. Falska förkunnare kommer alltså att åberopa sin smörjelse, att man är speciellt smord till profet, att man är "den smorde" osv.
 4. En fjärde sak vi kan se är att satans angrepp med villoläror riktar sig också mot de som redan är kristna. Jesus säger i vers 24: "falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda".
 5. Den femte saken jag vill peka på i Matteusevangeliet kapitel 24 berör antikrists framträdande i världen. Det kanske är så att du inte riktigt vet vad Bibeln säger om den s.k. antikrist. Så innan vi går vidare så skall vi se vem Bibeln säger att han är.

Vem är antikrist?
Det står om antikrist på många ställen i Bibeln. Så det här är inget lösryckt flum, eller någon tolkningsfråga. Redan profeten Daniel skrev om att det skulle komma en sådan person, och det var alltså på GT:s tid. Ordet "antikrist" är inte så vanligt i bibeltexterna, men det förekommer ibland. Ibland används andra uttryck som t.ex. "den laglöse" eller "fördärvets son". Men oavsett benämning så berättar Bibeln tydligt om att det i ändens tid skall träda fram en världshärskare med mer makt än någon någonsin haft. Han blir inte bara politisk ledare utan också religiös.

Antikrist kommer att ena nationer och religioner i en enda och fullständigt totalitär regim. Han erbjuder kanske fred i världen men inte frid. Antikrist kommer inte att underordna sig Guds Ord. Han kommer inte att acceptera att Jesus är enda vägen till Gud. Både Daniel, Jesus, Paulus, Johannes profeterar om antikrist, så det här är inget lösryckt eller spekulativt. Det som är riktigt otäckt med antikrist är att han vilseleder hela välden in i en falsk tro, och att han till sist kommer att utge sig själv för att vara Gud (2 Tess 2:4) . Alla jordens invånare kommer att dyrka antikrist, förutom de som är Guds barn (Upp 13:8). De som inte dyrkar honom kommer att få det mycket svårt (Upp 13:16-17). Han kommer till och med att lyckas bedra en stor mängd kristna (2 Tess 2) och man kan då undra hur han kan lyckas med detta. Dels kommer det säkerligen bero på hans karisma och kanske på olika typer av belöningssystem, men han kommer också att fängsla världen med stora tecken och under (2 Tess 2:9, Upp 13:13-15). Antikrist kommer också att invadera Israel och försöka utrota judarna för gott (Upp 13:7, Sak 14, mfl).

Ja, det var en kortfattad beskrivning av den person som Bibeln ibland kallar för antikrist, och som lyckligtvis Jesus skall förgöra vid sin återkomst.


När får vi möta Jesus?
Om vi nu går tillbaka till den femte och sista punkten och till texten i Matteusevangeliet kapitel 24 så vill jag då peka på en femte sak, och det är att Jesus säger att "förödelsens styggelse" som Daniel skrev om kommer att ställas upp före det att Jesus kommer tillbaka och samlar in hans utvalda. Detta är crescendot på allt vad falska profeter heter och det här är alltså är när antikrist träder fram i full makt och utger sig för att vara Gud. Vad jag kan se i Bibeln kommer de kristna alltså inte att bli uppryckta till Jesus före antikrists ankomst. Om nu satan vill vilseleda oss så maximalt, så att vi t.o.m. tar emot antikrist som messias, så är det så klart slugt att sprida en lära om att vi skall bli uppryckta före antikrists ankomst. När han då väl träder fram finns ju ingen vaksamhet alls eftersom man inte trott att man skulle behöva uppleva antikrist. Risken finns att de som trott på ett uppryckande före antikrists framträdande kommer att säga att "det här kan inte vara antikrist, för vi skall ju bli uppryckta före hans ankomst." I vart fall är man helt säkert väldigt dåligt förberedd.

En av väldens främsta ivrare för läran om uppryckandet före antikrists framträdande är amerikanen Tim LaHaye. Han är t.ex. teologen och en av de två författarna bakom den oerhört populära bokserien Left behind, alltså Lämnad kvar på svenska. Han har t.o.m. en organisation – eller en "ministry" som man säger på engelska – som enbart arbetar med att få folk att tro på ett uppryckande före antikrist. Och Left behind-böckerna är en del i den verksamheten. Visst är det märkligt att någon satsar så oerhört stort på att få folk att tro detta? Visst är det oroande att Tim LaHaye, som idag påverkar kristnas tro över hela världen, ser ut att vara starkt influerad av hemliga ordenssällskap om man fingranskar honom? Och visst är det oroande att Tim LaHaye har kopplingar till den koreanske sektledaren Sun Myung Moon som utropat sig själv till messias och som lät sig krönas till messias och fredskonung i USA för ett år sedan? Jag skall berätta mer om detta längre ner. Det här är väldokumenterade fakta och inga lösa rykten.

Först skall vi se på ett ännu tydligare Bibelställe när det gäller tidpunkten för de kristnas samlande hos Jesus, och där skall vi också se att det är ett stort avfall från tro, till villfarelse, som kommer i ändens tid. Vi skall läsa ur 2:a Tessalonikerbrevet 2:1-11 i NT:

 • "När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, (min anmärkning: la du märke till det? Först måste avfallet komma, alltså avfallet i ändens tid som Jesus varnat för. Och den laglöse skall träda fram före det att Jesus kommer och vi skall samlas hos honom) motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta."

Här har vi först samma uppmaning som Jesus gav: "Låt ingen bedra er". Det förutsätter vaksamhet och aktivitet från vår sida. Vi ser också att det talas om avfall. I engelska Biblar har de här verserna ofta rubriken "The great Apostasy" vilket betyder "Det stora avfallet". Avfaller gör man inte från otro. Man avfaller från tro. Så det handlar om ett stort avfall bland de kristna. Vi ser att avfallet sker inte till otro utan till villfarelse eftersom det sker stora under och tecken och att den laglöse – antikrist alltså – utger sig för att vara Gud. Och vi ser att den laglöse skall komma före det att Jesus kommer tillbaka och före det att vi skall samlas hos honom. Det sker alltså inget uppryckande före allt det här. Vid sin ankomst gör Jesus slut på antikrist och samlas vi till honom i skyn.


Två villfarelser
Så nu vi kan vi summera och också identifiera två villfarelser:

 1. Den första villfarelsen är den som säger att det skall bli en stor väckelse i ändens tid, trots att Jesus sa i Matteusevangeliet kapitel 24 att "kärleken kommer att svalna hos de flesta", och trots att det i 2:a Tessalonikerbrevet står att det skall bli ett stort avfall!

 2. Den andra villfarelsen är den som säger att Guds församling (de utvalda) skall ryckas upp till Jesus i himlen före det att antikrist träder fram, och detta trots att både Jesus och Paulus säger att först skall den laglöse träda fram.

Om du nu tänker efter bara lite, så inser du vems syften dessa två villfarelser gynnar bäst. De kan göra oss blinda för utvecklingen i ändens tid genom att man går och väntar på något som inte skall ske. Det är inte oviktigt vad man tror i dessa frågor. Det är viktigt att man tror som Bibeln undervisar eftersom Jesus sagt att vi skall se till att inte bli bedragna och att vi skall vara vaksamma!

Med det här har jag alltså velat peka på att Bibeln kraftfullt uppmanar oss till att vara vaksamma och aktivt se till att inte vi inte blir bedragna. Avfallet från den sunda läran är ett tidstecken som inte har rätt proportioner i våra predikningar, i våra Bibelstudier eller i våra samtal. Det är ett bortglömt tidstecken. Om vi inte ger Bibelordets varningar sina rätta proportioner tror jag att vår vaksamhet kan somna in och att vi sakta leds över till att prisa antikrist som en stor och välsignad fredskung när han väl dyker upp.


Sun Myung Moon – exempel på en falsk messias
Vi skall nu backa tillbaka till den här figuren Sun Myung Moon som jag tidigare nämnde. Han är nämligen ett tydligt exempel på en falsk messias och en antikrist i vår tid fast i mindre skala, men nog så otrevlig. Genom det här exemplet ser vi vad som faktiskt är på gång.

Sun Myung Moon är en korean som 1954 startade sekten och den falska kyrkan The Unification Church ofta kallad för "Moon-rörelsen", eller bara för "Moonies". Moon lär bl.a. ut att Jesus misslyckades (!) med sitt uppdrag och att det därför krävs en ny messias som fullgör uppdraget. Moon säger själv att han är denne messias. Sun Myung Moon, som är oerhört förmögen, arbetar mycket framgångsrikt via bl.a. en mängd olika internationella fredsorganisationer för att försöka ena alla olika samfund och stora religioner till en enda världsreligion. Flera kända kristna profiler i USA har anknytning till dessa organisationer, bl.a. Tim Lahaye som jag nämnde tidigare. Att flera kända kristna förkunnare också har fått ekonomiskt stöd från Moon gör ju inte heller saken bättre. Moon, som alltså är miljardär, har även ett stort inflytande inom affärsvärlden, massmedia och politiken i USA. Han använder bl.a sina pengar för att "köpa" politiker och religiösa ledare för sin sak.

Jag har i min dator hemma en videofilm som visar när sektledaren Sun Myung Moon kröns till messias och fredskung och hans hustru till drottning. Och detta skedde – hör och häpna – i en av den amerikanska senatens byggnader i Washington år 2004. Skulle du få se den här filmen, så skulle du med säkerhet bli lika omskakad som jag. Bland de närvarande på den här messianska kröningen fanns både politiska,  kristna och judiska ledare som alla hyllade Moon! När t.o.m. kristna och judiska ledare prisar Moon som en messias förstår man att det avfall Bibeln pratar om har börjat att ske. Bilden nedan är från denna tillställning.

Jag menar nu inte att Moon kommer att träda fram som den sista stora antikrist – han är ju över 85 år gammal trots allt. Och även om Moon idag är en mäktig person, och hans verksamhet inte sker på någon bakgård precis, så är detta ändå bara en försmak av vad som skall komma. Det stora avfallet har nu påbörjats, gränserna mellan de olika religionerna har börjat suddas ut i "enhetens namn", gränserna mellan politik och religion har börjat lösas upp, olika falska profeter dyker upp och säger att de är messias, de är kristus, de kallar sig för gudar eller så säger de lite mer blygsamt att de har en speciell smörjelse. ENHET kommer att vara ett nyckelord på avfallets väg från och med nu och fortsättningsvis! Men det finns ingen enhet annat än under Jesu kors! Andliga erfarenheter, tecken och under eller religiositet i allmänhet är inte en grund för kristen enhet! Vi kan inte göra avkall på Guds Ord för att uppnå enhet. Gud vill inte enhet till varje pris. Han vill lydnad till sitt ord!

Kom nu ihåg att detta begynnande avfall är precis så som Jesus och Bibeln sagt att det skall bli, och att det är ett bortglömt tidstecken! Lägg det på minnet!Avslutning
Jag hoppas att de här sakerna får dig att se allvarligt på ändens tid, och att du förstår att Jesu ord om vaksamhet och om att vi skall se till att vi inte blir bedragna är viktiga att efterleva.

Hur håller man sig andligt vaken?
Sist skall vi då fråga oss: hur gör man då för att hålla sig andligt vaken och se till att inte bli bedragen?

För det första: var vaksam genom att inte rygga tillbaka för de här frågorna, hur jobbiga de än kan tyckas vara. Bibeln tar ju upp dem gång på gång. Slå inte dövörat till, för då somnar du ifrån alltsammans. Om man sover så varken ser eller hör man speciellt bra. Att vara vaken däremot, är att vara aktiv, att följa med i utvecklingen, att observera och att analysera. 

För det andra: det finns tre absolut nödvändiga saker.

 1. Egna bibelstudier. Det är som du hört viktigt att själv se vad Bibeln säger för att inte bli lurad in i någon villolära. Du måste göra det till en vana att umgås med Bibeln om du skall bli ett med hela sanningen som är summan av det som står i Bibeln. Undvik att läsa kristna böcker och läs istället Bibeln tills du är riktigt, riktigt "marinerad" av Guds Ord.
 2. Bön. Bön är att umgås med Gud. Be om det du behöver. Be över det som oroar dig. Be om kraft. Be om vishet. Be om vaksamhet och uppmärksamhet. Be om Helig Ande.
 3. Stillhet med ett lyssnande inför Gud.  Där kommer Gud att ge dig råd och vägledning. Du kanske inte kommer att höra en tydlig röst. Men i de stilla stunderna talar ändå Gud in i dina tankar och in i ditt medvetande så att du trimmas till att göra och tro det Gud vill.

Nu har du fått en slags grund till det som jag tar upp i del 2 av denna text. Där tränger jag på djupet när det gäller det som vi skall vara vaksamma på. Det handlar om "den röda tråd" som kännertecknar villoläror, sekter och falska profeter. Underrubriken är då "Bedrägeriets kännetecken". Där finns också ett antal länkar till mycket intressanta och avslöjande videoklipp, så häng på!


/Lennart